ICON Series 

Shades: White & Light Grey 

Sizes: (24"x 24"), (16"x 48")