Concretus Collection

Shades: Perla, Gray & White

Sizes: (12"x 24"), (30"x 30"), (24"x 48")